შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

ჩვენი ერთ-ერთი კონკრეტული ინიციატივა ითვალისწინებს დაწესებული მოსაკრებლების საბოლოო განაწილებაში მოსახლეობის პოზიციის გათვალისწინების საკანონმდებლო გარანტიების შემოღებას. კერძოდ, გადასახადის გადამხდელს უფლება ექნება, თავად გამოკვეთოს მის მიერ გადახდილი გადასახადის ერთი მეხუთედის, პროცენტულ მაჩვენებელზე აგებული, მიზნობრივი განაწილების მექანიზმი (რელიგიის, განათლების, თავდაცვის, ჯანდაცვის, ინფრასტრუქტურის განვითარების და ა.შ. მიმართულებები).

პარტიის პოზიცია