შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

სახელმწიფო ვალისა და საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირება მხოლოდ ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესების ხარისხზეა დამოკიდებული. ეს უკანასკნელი კი, თავის მხრივ, განპირობებულია ქვეყანაში სტაბილური მდგომარეობის შექმნაზე ორიენტირებული პოლიტიკური სისტემის ხარისხობრივი მაჩვენებლებით.

პარტიის პოზიცია