შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

ჩვენ მიერ შემუშავებულია - საქართველოს გეოსტრატეგიული მდებარების გამათვალისწინებელი, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი სახელისუფლო სისტემის რეფორმირების მექანიზმი. თავის მხრივ, ქვეყნის პოლიტიკური მმართველობითი სისტემის გამართული მუშაობა, ეკონომიკური განვითარების უმთავრესი აუცილებელი პირობაა, რომელმაც, თავის მხრივ, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა უნდა უზრუნველყოს.

პარტიის პოზიცია