შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზვიადის გზა - უფლის სახელით

ხელისუფლების ერთ-ერთ მთავარ დანიშნულებად უნდა იქცეს მეცნიერებისა და განათლების სფეროში სათანადო ოდენობის საბიუჯეტო სახსრების ჩადება, რომელიც უნდა მოხმარდეს:

  • სრული უფასო დაწყებით დაწესებულებების გამართულ ფუნქციონირებას;

  • სრული უფასო საშუალო განათლების პირობებში, სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ სრულყოფას;

  • ჰუმანიტარულ და ფუნდამენტურ მეცნიერებათა პრიორიტეტული დარგების გამოკვეთის მიხედვით, პროფესიული და უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში თანამედროვე დონის შესაბამისი საგანმანათლებლო სივრცის შექმნას.

 

გარკვეულ ცვლილებას უნდა დაექვემდებაროს სტუდენთა დაფინანსების მექანიზმი. კერძოდ, მასში უნდა აისახოს სტუდენტთა სემესტრული მოსწრების მაჩვენებელი, რომელიც გახდება კიდეც მოპოვებული დაფინანსების პროცენტული მაჩვენებლის კორექტირების საფუძველი. უმაღლესი სასწავლებლის განკარგულებაშივე დარჩენილი, ამ გზით გამონთავისუფლებული თანხა, პროფესორ მასწავლებელთა სახელფასო დანამატისა და არსებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზის სრულყოფას უნდა მოხმარდეს.

პარტიის პოზიცია