შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
გიორგი გახარია - საქართველოსთვის

საბიუჯეტო პოლიტიკის საკვანძო ელემენტი იქნება საბიუჯეტო რესურსების სამართლიანი განაწილება, რაც ნიშნავს პრიორიტეტების სწორად გადანაწილებას ქალაქის თითოეული უბნის თანაბარი განვითარებისა და უზრუნველყოფისათვის. მეორე მნიშვნელოვანი ელემენტია გამჭვირვალობა და საზოგადოების თანამონაწილეობის გაზრდა. ამ მიზნით დაინერგება "სახალხო ბიუჯეტის" კონცეფცია, რაც გულისხმობს თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის კანონით დადგენილი წილის განკარგვაში ფართო საზოგადოების ჯგუფების ჩართულობას - გადაწყვეტილების მიღებისა და პრიორიტეტული პროექტების განსაზღვრის პროცესში.

მერობის კანდიდატის პოზიცია