შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სამართლიანობისთვის
მნიშვნელოვანია კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის სტანდარტებთან, ევროკავშირის ქვეყნებთან ღრმა და ყოვლისმომცველი ხელშეკრულების ამოქმედება, მართლმსაჯულების რეფორმა, სამართალდამცავი ორგანოების საბაჟო და საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფა.

პარტიის პოზიცია