შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სამართლიანობისთვის

გარემოს დაცვა განსაზღვრავს საზოგადოების ჯანმრთელობას. ჩვენ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ გარემოზე ზრუნვას და გარემოს გაჯანსაღებას.

 

 • ჩამოყალიბდება გამჭვირვალე პროცედურებზე დაფუძნებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სისტემა.
 • დაიხვეწება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული რისკების შემცველი საქმიანობის ჩამონათვალი.
 • უფრო ეფექტიანი გახდება მოსახლეობის მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
 • ქვეყნის სივრცითი მოწყობისა და ქალაქების განვითარების გეგმებს, აგრეთვე სხვადასხვა სექტორში მომზადებულ გეგმებს/პროგრამებს ჩაუტარდება სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება.
 • გარემოზე ზემოქმედებით გამოწვეული ეკოლოგიური დანაკარგების კომპენსაციის მიზნით, ჩამოყალიბდება გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ეფექტიანი სისტემა.
 • მოწესრიგდება სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლისა და მოპოვების საკითხები, რათა სტიმული მიეცეს კერძო სექტორს და მაქსიმალურად დაინტერესდეს ამ სფეროთი.
 • ლიცენზირების პროცესში გათვალისწინებული იქნება ეკოლოგიური ასპექტები.
 • სახელმწიფო შეძლებს რესურსების ეფექტიანად გამოყენებასა და ათვისებას.
 • სახელმწიფო უზრუნველყოფს დაცული ტერიტორიების გაფართოებასა და ეკოტურიზმის ხელშეწყობას.
 • ტყის მდგრადი მართვის დანერგვისა და ხელშეწყობის მიზნით დამკვიდრდება ტყეების მოვლის, დაცვისა და აღდგენის ეფექტიანი მექანიზმები.
 • ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, გაგრძელდება მერქნულ რესურსზე მოსახლეობის მოთხოვნის დაკმაყოფილება.
 • სახელმწიფო ხელს შეუწყობს ბიომასისა და ტყეში არსებული ნარჩენების გადამუშავებით ალტერნატიული ენერგორესურსების შექმნას, თბოეფექტური ღუმელების ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობასა და გავრცელებას.
 • გაგრძელდება ქალაქებისა და დასახლებული პუნქტების გამწვანებისთვის, ქარსაფარი ზოლებისა და ტყეების აღდგენა-განაშენიანებისთვის ხე-მცენარეების ნერგების გამოყვანა, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისთვის ფლორისა და ფაუნის ენდემური სახეობების გამოყვანა და ბუნებრივ გარემოში გამრავლება.
 • კატასტროფული მოვლენებით გამოწვეული საფრთხეების რისკების შემცირების მიზნით გაფართოვდება მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური დაკვირვების ქსელი.
 • გაუმჯობესდება ატმოსფერული ჰაერისა და წყლის ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა.
 • ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით დადგინდება საწვავის ხარისხობრივი ნორმები.
 • გაუმჯობესდება ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში კონტროლის სისტემა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობის დაცვა.
 • გაგრძელდება გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობისა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული ღონისძიებები.

პარტიის პოზიცია