შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სამართლიანობისთვის

ჩვენი პრიორიტეტია მოსახლეობის სოციალური დაცვის მყარი სისტემის შექმნა. გაიზრდება ყველა კატეგორიის პენსია. გაიზრდება როგორც საპენსიო ასაკის მიხედვით დანიშნული, ისე მთაში მცხოვრების სტატუსის მქონე პირთა პენსია. გადაიხედება მკვეთრად გამოხატული შშმ პირთა პენსიაც. პარტიის სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპებია: სიღატაკის დაძლევა და სიღარიბის შემცირება, სოციალური დახმარების სისტემის ეფექტიანობა, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების მოტივაციის გაზრდა და ხელშეწყობა. მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით:

 

  • დაიხვეწება სოციალური დაცვის სისტემა; ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით უზრუნველყოფილი იქნება სისტემის ფუნქციონირება იმგვარად, რომ გამოირიცხოს სუბიექტური ფაქტორები; გამკაცრდება მონიტორინგის სისტემა.
  • დაინერგება დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ახალი მოდელი, რომელიც საპენსიო ასაკში ღირსეული არსებობის გარანტია გახდება. დაგროვებითი სისტემა გულისხმობს თანადაფინანსებას დასაქმებულის, დამსაქმებლისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრიდან.
  • დაინერგება დევნილთა საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის ეფექტიანი პოლიტიკა.
  • მნიშვნელოვნად გაძლიერდება მცირე სამეწარმეო საქმიანობისა და დევნილთა კოოპერაციის ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან. გაგრძელდება ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლებისა და მიწის ნაკვეთების დაკანონების პროცესი.
  • დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, გაძლიერდება შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტების როლი.
  • სახელმწიფო წაახალისებს მრავალშვილიანობას.
  • მომზადდება სოციალური პაკეტი მრავალშვილიანი მშობლისთვის.
  • გაძლიერდება საყოველთაო ჯანდაცვისა და სხვა სოციალური პროგრამები დემოგრაფიული მდგომარეობის ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით. გაძლიერდება ხანდაზმულთა პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულება, შინ მოვლის პროგრამები. პრობლემების მქონე ოჯახებთან მიმართებით გაიზრდება სოციალური მუშაკის როლი.
  • გამკაცრდება რეგულაციები აზარტული თამაშების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის კუთხით, განსაკუთრებით არასრულწლოვნებთან და დამოკიდებულ პირებთან მიმართებით. გამკაცრდება სახელმწიფო კონტროლი რეგულაციების შესრულებაზე. გაძლიერდება პრევენციული მექანიზმები, რათა თავიდან ავიცილოთ მოსახლეობის ფართო ფენების, განსაკუთრებით ახალგაზრდების, აზარტულ თამაშებში ჩაბმა.
  • განხორციელდება ქმედითი დასაქმების პოლიტიკა. ამისათვის, გაძლიერდება ინსტიტუციური მექანიზმი და უზრუნველყოფილი იქნება მჭიდრო კოორდინაცია სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის.

პარტიის პოზიცია