შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სამართლიანობისთვის

განათლება ქვეყნის განვითარებისა და სიძლიერის ქვაკუთხედია. განათლების პირველ საფეხურად სწორედ სკოლამდელი განათლება უნდა განიხილებოდეს. სკოლამდელი დაწესებულებების რეფორმა უმნიშვნელოვანესია და ჩვენი პარტიის განსაკუთრებული არჩევანია. ადრეული და სკოლამდელი განათლების თანაბარი მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, ყველა საჯარო და კერძო ადრეულ და სკოლამდელ დაწესებულებაში იმოქმედებს ერთიანი ხარისხის სტანდარტები. დაწესდება აღმზრდელებისა და აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტი. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალი დაწესებულებები სწორედ ახალი სტანდარტების მიხედვით აშენდება.

 

ზოგადი განათლება:

 

 • ზოგადი განათლების მაღალი ხარისხი და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა პრიორიტეტი იქნება. ხარისხის მაღალი სტანდარტების მისაღწევად, დაინერგება ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალი, სწავლისა და სწავლების მაღალ შედეგებზე ორიენტირებული სტანდარტები.
 • ხარისხის ამაღლების მიზნით შეიქმნება ახალი, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული პროგრამები და სახელმძღვანელოები. - სკოლებში განსაკუთრებით გაძლიერდება ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლება და სახელოვნებო მიმართულებები.
 • ჩვენ ვიზრუნებთ პედაგოგების პროფესიულ სტანდარტზე.

 

სწავლება:

 

 • სწავლების პროცესში გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი. მნიშვნელოვნად გაძლიერდება სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები.
 • მნიშვნელოვანი ინვესტიციები მოხმარდება უახლესი სტანდარტების შესაბამისად სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მათ შორის ახალი სკოლების მშენებლობას.
 • ამოქმედდება მცირეკონტინგენტიანი, მაღალმთიანი და სოფლის სკოლების გაძლიერების პროგრამები.

 

პროფესიული განათლება:

 

 • პროფესიული განათლება ფოკუსირებული იქნება როგორც მოზარდებისა და ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებებზე.
 • პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ხელი შეეწყობათ მოამზადონ კადრები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
 • პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის ამოქმედდება პროფესიული განვითარების მწყობრი სისტემა, სახელფასო პოლიტიკა დაეფუძნება ცოდნის, გამოცდილებისა და მიღწეული შედეგების ანალიზს.

 

უმაღლესი განათლება:

 

 • უმაღლესი განათლების დაფინანსება ორიენტირებული იქნება ქვეყნის განვითარების საჭიროებებზე, საზოგადოების პრიორიტეტებსა და ეკონომიკის გაძლიერებაზე. შრომის ბაზრის ანალიზის საფუძველზე განისაზღვრება და დაფინანსდება უმაღლესი განათლების პრიორიტეტული მიმართულებები.
 • ჩვენ განსაკუთრებულად შევუწყობთ ხელს უმაღლესი განათლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების როლისა და მნიშვნელობის ზრდას.

პარტიის პოზიცია