შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სამართლიანობისთვის

საჭიროა განხორციელდეს როგორც გრძელვადიანი, ისე მოკლევადიანი რეფორმები სასამართლოს მოკლევადიანი რეფორმა:

 

 • საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელება;
 • რეფორმის განხორციელებამდე უნდა შეჩერდეს დარჩენილ ვაკანსიებზე მოსამართლეების შერჩევა, როგორც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, ისე პარლამენტის მიერ;
 • პარლამენტმა ხელახლა უნდა ჩამოაყალიბოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რათა საბჭო გათავისუფლდეს კლანური მმართველობისგან;
 • საკონსტიტუციო ცვლილებებით უნდა გადავადდეს მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნა და ყველა მოსამართლის გამწესება მოხდეს ვადით (მაგ 10 წელი).

 

სასამართლო რეფორმის გრძელვადიანი გეგმა:

 

 • სასამართლო ხელისუფლების რეალური ცვლილებისთვის აუცილებელია ახალი მოსამართლეების მომზადება და გამწესება გამოსაცდელი სამწლიანი ვადით (კონსტიტუციის გარდამავალი დებულებებით 2024 წლამდე);
 • იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა (ე.წ. ბორდოს მოდელი), რათა გაიზარდოს სწავლების ხარისხი და საგამოცდო სისტემა;
 • იუსტიციის უმაღლესი სკოლა უნდა იყოს დამოუკიდებელი იუსტიციის საბჭოსგან;
 • საჭიროა სასამართლოს დაემატოს მინიმუმ 100 ახალი მოსამართლე;
 • გასატარებელია ცვლილებები ორგანულ კანონში, რათა დარეგულირდეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფორმირებისა და გადაწყვეტილების მიღების წესი;
 • იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არ უნდა ჰქონდეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა სიის ერთპიროვნულად დაკომპლექტების შესაძლებლობა. ამ მიმართულებით გასათვალისწინებელია ეუთო/ოდირის რეკომენდაციები;
 • აუცილებელია მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის მექანიზმის იუსტიციის საბჭოსგან დისტანცირება, მეტი დამოუკიდებლობა და გარე კონტროლი. არამოსამართლე წევრების როლის გაზრდა.

 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის წესი:

 

 • უნდა შეიცვალოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის წესი;
 • უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი არ შეიძლება იყოს პირი, რომელიც იყო იმ საქმის განმხილველი მოსამართლე, რომელშიც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დარღვევა;
 • გადაწყვეტილება პარლამენტისთვის მოსამართლეობის კანდიდატის წარდგენის შესახებ მიიღება იმ შემთხვევაში, თუ მას მხარს დაუჭერს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრთა არანაკლებ ორი მესამედი და არამოსამართლე წევრთა არანაკლებ ორი მესამედი;
 • მნიშვნელოვანია პარლამენტის მიერ კანდიდატთა განხილვის დროს საჯაროობისა და მაღალი ჩართულობის უზრუნველყოფა.

პარტიის პოზიცია