შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სამართლიანობისთვის

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის გარდაქმნა და გაძლიერება, პირველადი ჯანდაცვისა და ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმირებასთან ერთად, იყო პარტიის ჯანდაცვის პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯერ კიდევ პანდემიის დაწყებამდე. ჩვენი მიზანია გავაძლიეროთ ჯანდაცვის სერვისები. მთავარი ამოცანაა ვირუსის მიერ გამოწვეული ზიანის თავიდან აცილება. ეს არ არის მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის ამოცანა, ის ასევე ითვალისწინებს საზოგადოების ყველა იმ სექტორის ჩართულობას, რომლებიც გავლენას ახდენენ საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის განვითარების ოთხი ძირითადი მიმართულებაა:

 

  • პირობების შექმნა იმისთვის, რომ ხელი შეეწყოს ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვას.
  • პროფილაქტიკური ღონისძიებების პრიორიტეტად გამოცხადება.
  • საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე.
  • საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაობაში ცოდნისა და გამოცდილების როლის გაზრდა.

 

შემდეგი ოთხი წლის განმავლობაში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით დაგეგმილ ღონისძიებებს შორის აღსანიშნავია:

 

  • ადგილობრივი ჯანდაცვის სერვისების, მათ შორის პროფილაქტიკური ჯანდაცვის სერვისების ინტეგრირება ადგილობრივი თვითმმართველობის დაგეგმარების სისტემებში.
  • ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ სტრატეგიის შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობის გაძლიერებას და ამისათვის ხელშემწყობი პირობების შექმნას.
  • თამბაქოს მავნე ზემოქმედების პრევენციის პროგრამის შემდგომი დახვეწა.
  • ალკოჰოლის ხელმისაწვდომობის შემცირების სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც ფასების რეგულაციას დაეფუძნება.
  • ნარკოპოლიტიკის, როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკის ნაწილის, შემუშავება.
  • საგანგებო სიტუაციებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მზადყოფნისა და რეაგირების გასაუმჯობესებლად სპეციალური გეგმის შემუშავება.

 

ეს უკანასკნელი ხელს შეუწყობს სახელმწიფო და ადგილობრივ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემებს, უკეთესად მოემზადონ ისეთი სიტუაციებისთვის, როგორიცაა პანდემია და უფრო სწრაფად განახორციელონ ყველა ის საჭირო ღონისძიება, რომლებიც გავლენას ახდენს საზოგადოების ჯანმრთელობაზე. საგანგებო სიტუაციების დროს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენენ ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე სპეციალისტები და დამხმარე კადრები. გადაიდგმება ნაბიჯები იმისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ სათანადო ანაზღაურება, მხარდაჭერა და მოტივაცია. აუცილებელია სპეციალისტების ტრენინგი და დამცავი საშუალებებით მათი აღჭურვა. ხელი შეეწყობა ჯანდაცვის სისტემის დიგიტალიზაციას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეფექტიანი რეაგირების მხარდასაჭერად.

პარტიის პოზიცია