შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
სამართლიანობისთვის

ეს ღონისძიებები არის შემდეგი:

 

  • ინვესტორთა მოზიდვის მიზნით სპეციალური სამთავრობო პროგრამის მომზადება.
  • საგადასახადო წნეხის შემცირება, კერძოდ, საშუალო და მცირე ბიზნესის გათავისუფლება გადასახადისგან და მათი მხოლოდ ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრა.
  • 70% გადასახადის აკუმულირება 30% გადასახადის გადამხდელისგან.
  • სათამაშო ბიზნესისთვის საგადასახადო განაკვეთის, მათ შორის მოსაკრებლების გაზრდა მინიმუმ ხუთჯერ.

პარტიის პოზიცია