შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
თავისუფალი საქართველო
მოგეხსენებათ, სასურსათო უსაფრთხოება მოიცავს ოთხ ძირითად მიმართულებას: სურსათზე ხელმისაწვდომობას, სურსათზე ეკონომიკურ და ფიზიკურ ხელმისაწვდომობას, სურსათის მოხმარებას და სურსათის მოხმარების სტაბილურობას. სურსათის უსაფრთხოება რომ გარანტირებული იყოს, საჭიროა ოთხივე საყრდენის არსებობა. სახელმწიფომ განსაკუთრებით უნდა იზრუნოს აღნიშნულ საკითხზე, რადგანაც ხშირად ეს პრობლემა თავს იჩენს ეროვნული უსაფრთხოების დონეზეც კი. ამ მხრივ აუცილებელია მუშაობა საერთაშორისო დონეზე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით.

პარტიის პოზიცია