შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
რეფორმატორები
ჩვენ შევქმნით ინფორმაციული უსაფრთხოების (კიბერუსაფრთხოების) სისტემას კიბერშეტევის პრევენციის მიზნით. საქართველოში არსებული ყველა სახელმწიფო უწყება, ბანკები და სხვა ორგანიზაციები, ტექნიკური საშუალებების მიუხედავად, დაუცველნი არიან კიბერშეტევისგან, რადგან ქვეყანაში არ არსებობს სათანადო სახელმწიფო კონტროლი, არ არსებობს უწყება, რომელიც დადგენილი წესის შესაბამისად ეფექტიანად განახორციელებს კიბერშეტევის პრევენციას.

პარტიის პოზიცია