შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
რეფორმატორები
ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გასაუმჯობესებლად გადაიხედება დაზღვევისა და სოციალურად დაუცველთა რეგულირების სფერო. „რეფორმატორები“ კონცეპტუალურად შევცვლით მიდგომებს ჯანდაცვისა და დაზღვევის პოლიტიკაში. მინიმუმამდე შევამცირებთ ბიუროკრატიას. გაბატონებული ფურცელომანია მძიმე ტვირთად აწევს ისედაც რთულ მდგომარეობაში მყოფ ჩვენს ხალხს, ამიტომაც საქმის წარმოება სრულად ელექტრონულ სისტემაზე გადავა. მოქალაქეებს, რომლებსაც ესაჭიროებათ და ეკუთვნით სახელმწიფო სამედიცინო ან სხვა სახის მომსახურება ჯანდაცვის სფეროში, აღარ მოუწევთ კლინიკიდან კლინიკაში, თვითმმართველობის ორგანოდან ჯანდაცვის სამინისტროში და ისევ კლინიკაში სიარული, დროის, ნერვებისა და ფულის ხარჯვა. სისტემას მოვაწყობთ იმგვარად, რომ სახელმწიფო სერვისების მიღებასთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია იქნება სისტემატიზებული, რაც გამორიცხავს დამატებით ბიუროკრატიას.

პარტიის პოზიცია