შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კალაძე
  • დასაქმების პრობლემა;
  • ადამიანური რესურსის პროფესიული მომზადების და განვითარების საჭიროება;
  • საკუთრების ლეგალიზების საკითხი 15,000-ზე მეტი მოქალაქისთვის;
  • საცხოვრისის და განსახლების პრობლემა.
  • ურბანული განვითარების პროცესის კონცენტრაცია მეტწილად საცხოვრებელ ინფრასტრუქტურაზე;
  • საჯარო (მათ შორის სატრანსპორტო) ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების საჭიროება.