შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
კახა კალაძე
  • პირველ ეტაპზე, მიზანი ევროპული დედაქალაქების საშუალო მაჩვენებლებთან გატოლება, შემდეგ კი - ევროპის ყველაზე ჯანსაღ დედაქალაქებს შორის ღირსეული ადგილის დამკვიდრებაა.  ამისათვის მომზადდება შესაბამისი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;
  • ჩატარდება თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობისა და დაბინძურების გამომწვევი ძირითადი მიზეზების სიღრმისეულ კვლევა, რის საფუძველზეც მომზადდება თბილისის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების კომპლექსური სტრატეგია და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმა;
  • გამკაცრდება მშენებლობის ეკოლოგიური სტანდარტები. სამშენებლო ნებართვების გაცემისა და კოეფიციენტის მინიჭებისას, გათვალისწინებული იქნება რეკრეაციისა და გამწვანების მაღალი სტანდარტი. გარდა ამისა, დაინერგება მაღალი სტანდარტი მშენებლობის პროცესში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების პრევენციისთვის;
  • დაინერგება ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის ქმედითი სისტემა. დაიხვეწება ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების სისტემა;
  • გაიზრდება ეკოლოგიურად სუფთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის როლი ქალაქის ცხოვრებაში. მუნიციპალიტეტი იზრუნებს მტკვრის დაბინძურების პრევენციაზე.