შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

ქუთაისი

ქვემოთ მოყვანილი კითხვარი განკუთვნილია 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევბენში მონაწილე მერობის კანდიდატებისათვის. დაინტერესებულ კანდიდატებს საშუალება აქვთ გამოგზავნონ შევსებული კითხვარი ელ. ფოსტის მისამართზე: contact@nimd.ge  

ჩამოტვირთე კითხვარი

გთხოვთ, უპასუხოთ ქვემოთ ჩამოთვლილ შეკითხვებს. თითოეული პასუხი არ უნდა აღემატებოდეს 250 სიტყვას. თქვენ შეგიძლიათ არ უპასუხოთ ზოგიერთ შეკითხვას.

ზოგადი ხედვა

 • ხედვა: როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ?

განვითარება და ეკონომიკა

 • ქალაქის განვითარება: თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად?
 • ეკონომიკური განვითარება: გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ)
 • ეკონომიკური განვითარება: თქვენი აზრით, რა არის ის მთავარი პრობლემები, რომლებიც თქვენი ქალაქის ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის?
 • ბიუჯეტი: როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი საბიუჯეტო პოლიტიკა
 • ბიზნესი და ინვესტიციები: რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად?

ურბანული განვითარება/ ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა:

 • საბინადრო პოლიტიკა: რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად მოქალაქეთათვის?
 • დასუფთავება: რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის გასაუმჯობესებლად?

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი

 • საზოგადოებრივი ტრანსპორტი: რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის გაუმჯობესებისათვის?
 • საგზაო მოძრაობა: რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესებისათვის?
 • შეზღუდული შესაძლებლობების პირები: რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის?

კულტურა და განათლება

 • კულტურა: რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის?
 • განათლება: თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით?

უსაფრთხოება და კრიმინალი

 • უსაფრთხოება და კრიმინალი: თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის?

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა

 • სოციალური პოლიტიკა: როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?
 • ჯანდაცვა: რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში?
 • მიუსაფართა სოციალური პოლიტიკა: რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად?

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი

 • ეკოლოგია: რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად?
 • რეკრეაცია: რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?
 • სპორტი: რის გაკეთებას აპირებთ სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის და სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?

ქუთაისი

 • თქვენი აზრით, პარლამენტი ქუთაისში უნდა დარჩეს თუ არა? გთხოვთ, მოკლედ დაასაბუთოთ თქვენი პოზიცია
 • საქართველოს პარლამენტის ადგილმდებარეობის შეცვლისა და ამჟამინდელი შენობის ქალაქზე გადმოცემის შემთხვევაში რა დანიშნულებით აითვისებდით მოცემულ სივრცეს?
 • რა ღონისძიებებს გაატარებთ სკოლამდელი აღზრდის სისტემის მართვისა და ხარისხის გაუმჯობესებისათვის?
 • რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში გარე ვაჭრობის საკითხის დარეგულირებისთვის?

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.

პარტნიორები