Համեմատեք քաղաքական ծրագրերը

Թբիլիսի

Ստորև բերված հարցաթերթը հատկացված է 2014 թվականի ինքնակառավարման ընտրություններին մասնակցող ընտրական սուբյեկտներին: Շահագրգիռ սուբյեկտները հնարավորություն ունեն ուղարկել լրացված հարցաթերթը փոստի հասցեով՝ contact@nimd.ge

Բեռնիր հարցաթերթը

Խնդրում ենք պատասխանեք ստորև թվարկած հարցերին: Յուրաքանչյուր պատասխանը չպետք է գերազանցի 250 բառը: Դուք կարող եք չպատասխանել որոշ հարցերի:

Ընդհանուր տեսադաշտ

 • Տեսակետ. Ինչպիսի՞ն է Ձեր տեսակետը քաղաքի զարգացման հիմնական գերակայությունների մասին:

Զարգացում և տնտեսություն

 • Քաղաքի զարգացում. Ձեր կարծիքով, որո՞նք են Ձեր քաղաքի հիմնական հնարավորությունները/գերակայությունները, որոնք կձգտեք կիրառել քաղաքի տնտեսական և քաղաքային զարգացման հասնելու համար:
 • Տնտեսական զարգացում.Խնդրում ենք, համառոտ նկարագրեք քաղաքի երկարաժամկետ տնտեսական զարգացման Ձեր տեսակետը/պլանը (եթե այդպիսինն ունեք)
 • Տնտեսական զարգացում. Ձեր կարծիքով, որո՞նք են այն գլխավոր հիմնախնդիրները, որոնք խոչընդոտում են Ձեր քաղաքի տնտեսական զարգացմանը:
 • Բյուջե. Որո՞նք են Ձեր բյուջետային գերակայությունները: Խնդրում ենք համառոտ մեկնաբանեք Ձեր բյուջետային քաղաքականությունը:
 • Բիզնես և ներդրումներ. Ի՞նչ միջոցառումներ կանցկացնեք քաղաքի բիզնես և կոմերցիոն ենթակառույցի բարելավման, ներդրումների կատարմանընպաստելու համար:

Քաղաքայինզարգացում/քաղաքի նախագծում /բնակարանաշինություն

 • Բնակության (կենցաղային)քաղաքականություն.Ի՞նչ միջոցառումներ կանցկացնեք քաղաքացիներին ավելի լավ բնակության պայմաններ ստեղծելու համար:
 • Բարեկարգում. Ի՞նչ միջոցառումներ եք պլանավորում անցկացնել քաղաքի փողոցների մաքրությունը բարելավելու համար:

Ենթակառույց և տրանսպորտ

 • Հասարակական տրանսպորտ. Ի՞նչ միջոցառումներ եք մտադիր անցկացնել հասարակական տրանսպորտի համակարգի բարելավման համար:
 • Ճանապարհային երթևեկություն. Ի՞նչ միջոցառումներ եք մտադիր անցկացնել քաղաքում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավման համար:
 • Սահմանափակ կարողություններով անձինք.Ի՞նչ միջոցառումներ կանցկացնեք սահմանափակ կարողություններով անձանց քաղաքում տեղաշարժի հնարավորությունների բարելավման համար:

Մշակույթ և կրթություն

 • Մշակույթ. Ի՞նչ ծրագրեր կիրականացնեք մշակութային կյանքի բարելավման համար:
 • Կրթություն. Ձեր իրավասության սահմաններում, ինչպե՞ս կգործեք կրթության մատչելիության և որակի բարելավման նպատակով:

Անվտանգություն և հանցագործություն

 • Անվտանգություն և հանցագործություն.Ձեր իրավասության սահմաններում, ի՞նչ միջոցառումներ կանցկացնեք հանցագործության դեմ պայքարի, հանցանքի կանխարգելման համար:

Առողջապահություն և սոցիալական քաղաքականություն

 • Սոցիալական քաղաքականություն. Ինչպիսի՞ն կլինի քաղաքում Ձեր սոցիալական քաղաքականությունը և ի՞նչ սոցիալական ծրագրերի իրականացման համար կհոգաք:
 • Առողջապահություն. Ի՞նչ միջոցառումներ կիրականացնեք Ձեր քաղաքում առողջապահության ընդհանուր ցուցիչների բարելավման համար:
 • Անօթևանների սոցիալական քաղաքականություն. Ի՞նչ միջոցառումներ եք պլանավորում անցկացնել քաղաքում անօթևանների սոցիալական պայմաններըբարելավելու համար:

Էկոլոգիա, ռեկրեացիա և սպորտ

 • Էկոլոգիա. Ի՞նչ միջոցառումներ եք մտադիր անցկացնել քաղաքի էկոլոգիական իրավիճակի բարելավման համար:
 • Ռեկրեացիա.Ի՞նչ միջոցառումներ կանցկացնեք քաղաքում ռեկրեացիոն գոտիների, զբոսայգիների ընդարձակման և զարգացման համար:
 • Սպորտ.Ի՞նչ եք մտադրություններ ունեք սպորտի և առողջ կենսակերպի զարգացման և սոցիալ-ռեկրեացիոն ենթակառույցի բարելավման համար:

Թբիլիսի

 • Հետիոտնի տեղաշարժ. Ի՞նչ միջոցառումներ եք պլանավորում քաղաքում անցկացնել հետիոտնի տեղաշարժի անվտանգությունը և հարմարավետությունը բարելավելու համար:
 • Ավտոմոբիլային երթևեկություն. Ի՞նչ միջոցառումներ եք պլանավորում անցկացնել քաղաքում ավտոմոբիլային երթևեկության կարգավորման և ճանապարհային խցանների կրճատման նպատակով:
 • Անտեր կենդանիներ. Ի՞նչ միջոցառումներ եք մտադիր անցկացնել անտեր կենդանիների հիմնախնդրի կարգավորման համար:
 • Անավարտ շինարարություններ. Ի՞նչ միջոցառումներ եք պլանավորում անցկացնելանավարտ շինարարությունների, վթարային շինությունների հիմնախնդիրների կարգավորման համար:
 • Քաղաքի արտաքին տեսք.Ի՞նչ միջոցառումներ կանցկացնեք քաղաքի պատմական արտաքին տեսքը պահպանելու համար:
 • Թբիլիսիի շրջանցիկ երկաթգիծ. Ինչպիսի՞ն է Ձեր դիրքորոշումը Թբիլիսիի շրջանցիկ երկաթգծի շինարարության հարցին:
 • Վակեի զբոսայգու մերձակա շինարարություն. Ինչպիսի՞ն է Ձեր դիրքորոշումը Վակեի զբոսայգու մոտակայքում պլանավորված հյուրանոցի շինարարության հարցին:

Նախագծի դոնոր

kingdom«Աջակցություն Հարավային Կովկասում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Վրաստանում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանության կողմից

Գործընկերներ