შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ქრისტიან–დემოკრატიული მოძრაობა - სოციალური უსაფრთხოება

სოციალური უსაფრთხოება გულისხმობს:

  • ასაკობრივი პენსიების ზრდას:  2014 წელს იქნება 200 ლარი, 2015 წელს – 220   ლარი, 2016 წელს - 240 ლარი;
  • შეზღუდული შესაძლებლობის პირების, მარჩენალდაკარგულების, ობლების პენსიების ასაკობრივ პენსიასთან გათანაბრებას;
  • დაუბეგრავი მინიმუმის შემოღებას და საარსებო მინიმუმთან გათანაბრებას;
  • უმუშევრის  სტატუსის განსაზღვრას და შესაბამისი შემწეობის შემოღებას;
  • ენერგომატარებლებზე ტარიფების შემცირებას ;
  • ძალოვანი სტრუქტურის პენსიონრების პენსიების გადაანგარიშებას;
  • შიდა ვალების გასტუმრებას - კოოპერატიული ბინათმშენებლობების პროგრამა, 1998-2004 წლებში წარმოქმნილი სახელფასო დავალიანებების გასტუმრება, რეგრესის პენსიონრების და წარმოებით დაზარალებულთა კომპენსაციის გაცემა.